Nogometni klub Čelik Zenica

Oficijelna web stranica

konkurs

Konkurs za Marketing managera

Na osnovu člana 82. Statuta Nogometnog kluba Čelik Zenica od 23.07.2021. godine, Predsjednik Upravnog odbora raspisuje:

KONKURS

ZA MARKETING MANAGERA NK ČELIK ZENICA

I OPIS POZICIJE

Marketing manager u klubu obavlja sljedeće poslove:

 • Brine o poštivanju klupskih ugovornih obaveza prema sponzorima
 • Održava kontakt s postojećim sponzorima
 • Angažira nove sponzore
 • Redovno i uredno izvještava nadređene o planovima i rezultatima svog rada
 • Izrađuje i provodi marketinške strategije, planove i aktivnosti
 • Istražuje i analizira tržište
 • Uredno i ažurno vodi evidencija o sponzorima
 • Djeluje kao službenik za odnose s javnošću, sarađuje s medijima
 • Vodi društvene mreže i zvaničnu web stranicu kluba
 • Brine o klupskoj prezentaciji u javnosti
 • Asistira Generalnom sekretaru pri organizaciji utakmica i vođenju aktivnosti u vezi članstva
 • U odsutnosti generalnog sekretara, obavlja poslove iz njegove domene poslovanja
 • Pomaže Direktoru oko organizovanja sastanaka i priprema materijal za sastanke sa poslovnim partnerima
 • Ostali poslovi po nalogu Direktora

 

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Marketing managera NK Čelik Zenica koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup

 

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidati za Marketing managera moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

 • Stručna sprema: VSS ( Minimalno 180 ECTS bodova)
 • Poznavanje engleskoj jezika, osnova ekonomije i informatičkih vještina
 • Dobre verbalne, komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Dobre organizacijske vještine, te vještine delegiranja i motivisanja ostalih
 • Kreativnost za osmišljavanje promotivnog sadržaja
 • Radno iskustvo: 1 godina rada na istim ili sličnim poslovima

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

 • CV životopis/biografija,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Dokaz o navršenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 18.02.2022. godine.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – NE OTVARATI“.